english

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD RELAX CENTRA HHD

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách Relax centra.
Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

 1. Provozní doba je uvedena na hlavním vstupu do hotelu.
 2. Návštěvník je povinen při příchodu převzít klíče od toho prostoru Relax centra, který má rezervován. Zodpovídá za ztrátu klíčů pod sankcí 1 500 Kč.
 3. Převzetím příslušných klíčů se návštěvník zavazuje k dodržování návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců hotelu Hejtmanský dvůr.
 4. Děti do 12let mají povolen vstup do areálu pouze s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je povinna vykonávat nad dítětem dohled odpovídající stupni jeho vývoje, plaveckým dovednostem dítěte a řídit jednání dítěte. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě zodpovědný. Dítě, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací kruh, plavací rukávky, plavací vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.
 5. Osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, jsou v rámci zajištění jejich bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, vstup do prostor povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 6. Do whirlpoolu a hydromasážní vany není dovolen vstup s ostrými či rozbitnými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, a to zejména příčesky, spony, kovové ozdoby apod.
 7. Do prostor nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěni po předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
 8. Do prostor je zakázán vstup zvířatům, osobám, které narušují veřejný pořádek, bezpečnost a čistotu, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 9. Návštěvník je povinen použít výhradně tu šatnu, která přísluší k jeho rezervovanému prostoru /tj. pro prostor „Whirlpool&Sauna“ použít šatnu s označením „Šatna/Whirlpool“. Tuto šatnu si zamknout. Za ztrátu věcí v nezamčené šatně hotel neodpovídá.
 10. Vstup do prostor „Whirlpool&Sauna“ a „Wellness Spa“ je povolen jen osobám čistým a řádně osprchovaným.
 11. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.
 12. Návštěvník je povinen opustit rezervované prostory v přesně stanovený čas své rezervace.
 13. Při odchodu z prostor Relaxačního centra je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci na recepci hotelu, nahlásit konzumaci z minibaru a uhradit veškeré poskytnuté služby. V případě předčasného odchodu z prostor Relaxačního centra je návštěvník povinen uhradit částku za kompletně celý rezervovaný pobyt.

Úrazy a škody – zodpovědnost

 1. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.
 2. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věci návštěvníků.
 3. K úschově peněz a cenných předmětů je návštěvníkům k dispozici trezor na recepci hotelu. Za cenné věci odložené mimo hotelový trezor hotel neodpovídá.
 4. Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci hotelu.
 5. V případě ztráty osobních věcí je třeba neprodleně informovat recepci hotelu, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.
 6. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost. 

Zakázané činnosti v prostorách Relax centra hotelu Hejtmanský dvůr

 • Zákaz kouření tabákových výrobků ve všech prostorách Relax centra
 • Zákaz holení a stříhání nehtů, vlasů
 • Zákaz užívání žvýkaček
 • Zákaz konzumace vlastních potravin a nápojů
 • Zákaz nošení předmětů do prostor bazénu nesouvisejících s plaváním. Návštěvník nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat či znečišťovat prostory
 • Zákaz znečišťování vody i ostatních prostor pliváním, odhazováním odpadků aj.
 • Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro jiný typ wellness služeb než je zaplaceno
 • Zákaz vnášet do areálu ostré předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

Závěrečné ustanovení

 • Vstup do prostor Relax centra je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem.
 • Z prostor centra bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců hotelu Hejtmanský dvůr nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.
 • V nutných případech požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policii nebo policii ČR.

HOTELOVÝ ŘÁD:

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosty, kteří se řádně zaregistrují. Host je povinen při příjezdu předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a vyplnit/podepsat registrační kartu. Na tomto základě obdrží hotelovou legitimaci s uvedením doby pobytu. Hotelová legitimace slouží jako průkaz pro vstup do hotelu a pro čerpání služeb v ceně nebo na hotelový účet hosta.

2. Ubytování v den příjezdu je možné od 14.00 hodin. Při ubytování před 6.00 je účtována plná denní cena ubytování.

3. Ve výjimečných případech je hotel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.

4. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.

5. Na hotelových pokojích je povoleno používat pouze těch vlastních elektrických spotřebičů, které slouží hostům k osobní hygieně a přenosných počítačů. Veřejná elektrická síť (zásuvky) v ČR pracuje s napětím 220V. prosíme o opatrnost při připojování.

6. Přemísťování zařízení hotelu je zakázáno.

7. K přijímání návštěv jsou určeny veřejné prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8.00 do 22.00 se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

8. Od 22.00 do 7.00 jsou hosté povinni respektovat noční klid.

9. Host je povinen uhradit hotelu škody na majetku hotelu, které způsobil.

10. Domácí zvířata mohou být v hotelu ubytována pouze po dohodě. Zvíře musí být pod dozorem majitele ve všech veřejných prostorách hotelu. Majitel zvířete nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené zvířetem.

11. Děti do 10 let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách hotelu. Dospělá osoba nese plnou zodpovědnost za případné škody způsobené dítětem.

12. Pokoj v den odjezdu je možné užívat do 10.00 hodin.

13. Hosté musí při odjezdu uzavřít přívod vody, zhasnout světla a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu musí na recepci odevzdat klíče od pokoje.

14. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za tři dny nebo dle dohody. Před odjezdem hotelu je povinnost každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.

15. Parkování je možné na vyhrazených místech pře budovou hotelu. V případě obsazení všech parkovacích míst lze využít veřejné parkoviště. Prosíme, neparkujte na reservé pro okolní firmy.

16. V případě onemocnění či poranění hosta hotel zprostředkuje lékařskou pomoc či převoz do nemocnice. Případné náklady za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy je hotel přímo zodpovědný za onemocnění nebo zranění hosta.

17. V případě požáru a jiných nebezpečí dodržujte vyvěšená pravidla a požární předpisy. Řiďte se pokyny personálu a zasahujících jednotek.

18. Hotel je odpovědný za majetek hostů a škody na jejich věcech v případě, že byly uloženy na místě k tomu určené nebo na místě, kam se obvykle odkládají. Hotel přebírá odpovědnost za peníze a cennosti pouze v případě, že byly uloženy v trezoru.

19. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem. V případě porušení ustanovení ubytovacího řádu má hotelový management právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

Hotel Hejtmanský dvůr v ve Slaném hodnocení